Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v tomto internetovém obchodu (dále jen e-shop), provozovaným pod Petrem Ptáčkem. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Petra Ptáčka (dále jen „Prodávající“) a Kupujícího („Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží Kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím při vyplňování objednávkového formuláře ("dodací údaje").

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, Kupující dává Prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o Kupujícím a o jeho nákupech.

 

Nákupní řád

 

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud Kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s Kupujícím na novém plnění.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně dopravného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany Prodávajícího

 

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává

výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží

v případě tiskové chyby

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo elektronické objednávce, není zpětně Kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, Prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje Kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy Kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího

 

Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.

 

Reklamace mechanického poškození

 

Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak viditelně poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem přepravní služby škodní protokol nebo zásilku odmítnout.

 

Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v katalogu internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je Kupující neodvolatelně vázán.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem.

Kupující dále bere na vědomí, že vyobrazení produktů je pouze ilustrativní.

 

Kontaktní spojení:

E-mail: finga@email.cz

 

Web: www.fingafingerboards.com

Váš tým Finga fingerboards

 

www.fingafingerboards.com

Ytrucks X4 - ocel
990 ,-

Trucky Dynamic

nyní v prodeji!

Kolečka FlatFace

nyní v prodeji!

Fingerboard Death Match 2

15.8.2020 v Brandýsy nad Labem bude masakr!

starší příspěvky